Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Ustanovení Stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce - 27.9.2010

Stálá pracovní skupina, která byla zřízena usnesením RJMK č. 6334/10/R84 přijatém na 84. schůzi konané dne 27.9.2010, vznikla jako poradní a iniciativní orgán RJMK. Zastoupeni jsou v ní jak zástupci samosprávy, tak zaměstnanci krajského úřadu, přičemž při sestavování byl reflektován věcný a funkční vztah k dané problematice. Členy pracovní skupiny jsou tak předsedové Výboru kontrolního a Výboru finančního Zastupitelstva Jihomoravského kraje, pověřený člen RJMK, předseda Komise regionálního rozvoje a vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na 91. schůzi RJMK konané dne 25.11.2010 byl pak schválen Jednací řád Stálé pracovní skupiny.
Stálá pracovní skupina se v rámci své činnosti věnuje otázkám implementace protikorupčních opatření do praxe Jihomoravského kraje a jeho orgánů.