Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Dynamické nákupní systémy pro příspěvkové organizace

Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 3132/17/R43 ze dne 7. 12. 2017 schválila zahájení zadávacích řízení na zavedení níže uvedených dynamických nákupních systémů (dále jen „DNS“) na nákupy zboží pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (dále jen „PO“).

 

Název DNS Pořizované zboží
„DNS na vybavení stravovacích provozů“ konvektomaty, kotle, pánve, chladničky, mrazáky, myčky nádobí, sporáky, blixery, roboty
„DNS na vybavení prádelen“ pračky, sušičky, mandly
„DNS na zdravotnické potřeby“ polohovací lůžka, antidekubitní matrace, stolky k lůžkům, zvedáky pro přesuny klientů, myčky podložních mís, sprchové židle, vozíky a lůžka, invalidní vozíky
 

 

Dále uložila PO nakupovat zboží, které je předmětem DNS, ve spolupráci s odborem investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OINV“) v DNS.

Rada taktéž schválila výjimku pro PO z povinnosti stanovené směrnicí č. 36 INA-VOK zpracovávat záměr reprodukce majetku pro nákupy zboží v DNS.

Na základě výše uvedeného bude OINV shromažďovat požadavky PO na zakoupení uvedeného zboží formou vyplnění požadavkového listu, který PO elektronicky podepsaný zašle na dns@kr-jihomoravsky.cz. Sběr požadavků PO bude probíhat průběžně se stanovením vždy nejzazšího termínu pro zaslání požadavků. Aktuální nejzazší termíny jsou uvedeny v tabulce níže.
Po sběru požadavků PO bude probíhat přípravná fáze před zadáním veřejné zakázky v DNS, která bude zahrnovat sjednocení požadavků na zboží PO a odsouhlasení požadavkového listu OINV.

OINV následně vyzve PO k uzavření Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky mezi JMK a PO. Elektronicky podepsanou Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky zašle PO elektronicky na dns@kr-jihomoravsky.cz. Po uzavření smlouvy s PO OINV odešle dodavatelům zařazeným do DNS výzvu k podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídek. Dále bude probíhat hodnocení a posouzení nabídek.

Po výběru dodavatele OINV u nákupů financovaných ze zdrojů PO vyzve PO k podpisu „prováděcí smlouvy“ (např. kupní smlouvy). PO je povinna elektronicky podepsaný stejnopis prováděcí smlouvy elektronicky zaslat na dns@kr-jihomoravsky.cz. U nákupů financovaných ze zdrojů JMK uzavře prováděcí smlouvu JMK a bude PO informovat o podmínkách plnění. Zboží bude v tomto případě PO přenecháno usnesením RJMK.

Termíny - II. kolo požadavků

Název DNS Nejzazší termín pro zaslání požadavku
„DNS na vybavení stravovacích provozů“ 30.4.2018
„DNS na vybavení prádelen“ 30.4.2018
„DNS na zdravotnické potřeby“ 30.4.2018

 

Další informace k DNS jsou dispozici v této prezentaci.

Přehled zboží, jehož nákup bude financován ze zdrojů JMK na základě požadavků PO na příspěvky z rozpočtu JMK pro rok 2018, je k dispozici zde.